Meteen naar de inhoud
Home » Algemene beschouwingen juli 2022

Algemene beschouwingen juli 2022

PVV, Algemene beschouwingen Juli 2022.

Geachte voorzitter,

Wij van de PVV Westerwolde presenteren hier vanavond onze allereerste algemene beschouwingen.
We zijn een nieuwe partij binnen de Gemeente Westerwolde, en hopen dat wij kunnen bijdragen aan vernieuwende ideeën van het politieke spectrum van deze gemeente ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid binnen deze prachtige gemeente Westerwolde.
Het nieuwe college is inmiddels bekend, en daar waar men voor de verkiezingen nog aangaf om de PVV als politieke partij buiten te sluiten,  staat nu in het gezamenlijke coalitieakkoord dat iedereen meetelt en mee doet. Dit biedt weer perspectief, hoewel resultaten uit het verleden vaak geen garanties bieden voor de toekomst. Wij als PVV Westerwolde zullen ons de komende 4 jaren als de grootste oppositiepartij volledig inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners van Westerwolde. En het vertrouwen van de inwoners in de Westerwoldse politiek proberen te vergroten.

Voor de leefbaarheid en veiligheid in het dorp Ter Apel wil PVV Westerwolde een lans proberen te breken. Dit dorp wat al jaren gebukt gaat onder de steeds groter wordende asielstromen door het opengrezenbeleid van deze overheid. Ook is het dit dorp, waar winkeliers steeds meer economische schade oplopen door het aanwezige AZC, m.n. doordat er steeds meer in buurtgemeenten wordt gewinkeld, en er zelfs sprake is van een terugloop van verkochte woningen volgens een bekende makelaardij.
Ook zijn er signalen dat grote winkelketens in Ter Apel hun huurcontract niet meer willen verlengen.
De tijd dat een supermarkt eigenaar uit Ter Apel riep, ”ik spreek voor heel Ter Apel, wij zijn blij met de asielzoekers” is voorgoed voorbij. Mocht er ooit sprake zijn geweest van draagvlak, is dit voor een groot deel verdwenen. Daar tegenover staan hoge cijfers van inbraken en diefstallen in m.n. het winkelgebied en een hoge mate van politie-inzet op het COA-terrein vanwege levensgevaarlijke situaties, ook voor de werknemers. Een trieste optelsom van feiten.  

Het is helaas nog steeds niet gelukt om door “opvang in eigen regio” en naar “Deens asielbeleid” waar de PVV groot voorstander van is, het tij voor m.n. Ter Apel te keren. Ook al begint politiek Den Haag nu voor een asielstop te pleiten.
Wij van de PVV zijn fel gekant, om andere gemeenten op te zadelen met soortgelijke problemen waarmee de inwoners van Ter Apel sinds jaar en dag te maken hebben, door plichtmatig AZC`s te laten openen binnen andere gemeenten. Ook zijn wij tegen het openen van een tweede aanmeld en vertrekcentrum. Dat volgens VVD-staatssecretaris van der Burg de oplossing is voor de asielcrises in Ter Apel.
Voor PVV Westerwolde geldt wij werken niet mee aan het faciliteren van criminaliteit door asielzoekers binnen onze gemeentegrenzen, en stellen middels een motie voor om de totale jaarlijkse COA-gelden, en niet een onduidelijk deel zoals in het coalitieakkoord staat, ten gunste te laten komen van de leefbaarheid, veiligheid en economie voor de inwoners van Ter Apel.
Het kan toch niet zo zijn dat Ter Apel moet bloeden om de COA-gelden te laten vloeien in de algemene reserve ten gunste van andere projecten.
Ter Apel heeft de lasten, dus heeft dus ook recht op de lusten.

Motie 1. “Wij de Lasten, dus ook de Lusten “Volledige bedrag jaarlijkse COA-Gelden beschikbaar te stellen voor het dorp Ter Apel ter bevordering van de Veiligheid, leefbaarheid en Economie.

Voorzitter, voor dit nieuwe college wacht een gigantische uitdaging de komende regeerperiode.
Daar zijn wij ons als PVV Westerwolde wel degelijk van bewust.
Een periode die zich kenschets door torenhoge energielasten en brandstofprijzen, steeds maar duurder wordende boodschappen, huizenprijzen en woonlasten die door het plafond gaan.
Modale gezinnen kunnen nauwelijks rondkomen, en staan met hun rug tegen de muur.
Men is in deze gemeente niet bezig met een plezierig onbezorgd leven, maar men is bezig te overleven.

Voorzitter, PVV Westerwolde maakt zich grote zorgen over het toekomstige lage bestaansniveau van onze inwoners veroorzaakt door deze overheid met zijn exorbitante uitgavenpatroon aangaande asielbeleid, en klimaatbeleid. We mogen aannemen dat dit college hiervan op de hoogte is en wat voor maatregelingen en fondsen stellen zij de inwoners die financieel niet meer rond kunnen komen, ter beschikking om niet beneden de armoedegrens te komen, maar er ruim boven.
En vergeet hierbij niet de ondernemers binnen onze gemeentegrenzen, die zwaar hebben geleden vanwege de Lockdowns tijdens de Corona crises. Wat kunt u hen bieden?

En dan de agrarische sector binnen onze gemeente.
De boeren vechten alle dagen voor hun bestaan, ze verdedigen hun bezit, en worden gedwongen om mee te werken aan het onteigenen van hun boerenbedrijven die vaak van generatie op generatie voor de voedselvoorziening zorgen in Nederland, dus ook voor de inwoners van deze gemeente.
Deze voedselvoorziening die de komende tijd onder zware druk komt te staan door de verstikkende akkoorden van deze klimaat en duurzaamheidshysterie, waardoor in eerste instantie 30% van de agrarische sector moet verdwijnen. PVV Westerwolde is er zich terdege van bewust dat achter de boerengevels zich momenteel een verschrikkelijk drama afspeelt.
En geachte voorzitter, voor de PVV Westerwolde bestaat er geen stikstofcrises maar een stikstofbeleidscrises. Dus wederom geldt voor de PVV, ZONDER BOER GEEN VOER.
Straks zijn er zelfs geen tractoren en boeren karren meer om ingezet te worden als praalwagen in m.n. de geweldige carnavalsoptocht waar we vorige week in Ter Apel met veel plezier weer van mochten genieten. Ook worden hun landbouwgronden afgepakt, om plaats te maken voor het bouwen van woningen.

Dit college maakt zich sterk voor het bouwen van minimaal 300 extra betaalbare koop en sociale huurwoningen. Hierbij vraagt PVV Westerwolde zich wel of de uitruil Lelylijn in ruil voor 250.000 nieuwe huizen in het noorden wel haalbaar zal zijn vanwege de sterk uiteenlopende tijdslijnen van de bouw van de spoorlijn en de bouw van de huizen. En de door de overheid gecreëerde stikstofbeleidscrises zal het bouwen van huizen sterk bemoeilijken. Hoe gaat dit college hiermee om, om de doelstelling van minimaal 300 woningen te realiseren?
Want ook de ongebreidelde stroom immigranten zal van invloed zijn op de beschikbare woningen binnen onze gemeentegrenzen. Wij zijn heel benieuwd hoe het college hier mee omgaat.

En hoe gaat dit college om met het nieuwe omgevingsplan die meer en meer de macht van de overheid vergroot ten aanzien van de wensen van de inwoners van Westerwolde t.a.v. bestemmingsplannen.  Voor PVV Westerwolde geldt “niet de politiek, maar de burger is de baas”.
M.b.t. nieuwkomers op de woningmarkt is het duidelijk voor de PVV wie hiervoor in aanmerking komt.

Men spreekt in het coalitieakkoord over mensen met een sociale en/of economische binding met Westerwolde meer kans krijgen op de Westerwoldse woningmarkt.
Dit gaat PVV Westerwolde niet ver genoeg, wij willen op voorhand geen woningen beschikbaar houden voor statushouder.
Doordat de krapte op de woningmarkt in deze wooncrises het moeilijk maakt om voor onder meer starters en jonge gezinnen aan een betaalbare huur of koopwoning te helpen wil PVV Westerwolde dat deze groep voorrang krijgt om voor huisvesting in aanmerking te komen.

Motie 2. Motie betaalbare woningbouw.

Motie 3. Geen woningen beschikbaar houden voor statushouders.

Wat betreft diezelfde landbouwgronden in te vullen met weliswaar in beperkte mate door dit college toegestane zonneweiden en windmolens binnen onze gemeentegrenzen, het volgende.
Het gaat niet om een bijdrage te leveren om het milieu te sparen, maar om de subsidies die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Dat maakt het lucratief en dat stimuleert de vernietiging van ons prachtige Westerwoldse landschap. Een landschap wat tot voor kort bekend stond om zijn prachtige bossen waarvan nu door overmatige bomenkap een behoorlijk kaalslag heeft plaatsgevonden.
Daar waar niet alleen de PVV van mening is dat stikstof nodig is voor bomen en planten, schijnt Europarlementariër Frans Timmermans het idee te hebben opgevat om volledig in te zetten op biomassa om in onze energievoorziening te voorzien. Dat houdt in massale bomenkap. Een grote bron van zorg voor PVV Westerwolde, daar wij dit helaas ook in Westerwolde constateren.

PVV Westerwolde pleit dan ook voor meer realiteitszin, en voor gezond verstand.
We hebben schoongas (geen Gronings gas) en kernenergie (niet in de gemeente Westerwolde) nodig voor een stabiele en onafhankelijke energievoorziening te komen.
Schone betaalbare energie waardoor we het prachtige Westerwoldse landschap niet hoeven te vervuilen met zonnevelden en windmolenparken. De materialen die hiervoor worden gebruikt zijn niet eens recyclebaar en zullen in de toekomst voor enorme milieuproblemen zorgen.

Als laatste nog even een opmerking aan het college m.b.t.  de Nedersaksenlijn. Blijf duidelijk en sterk lobbyen voor aansluiting van Ter Apel binnen het traject van de Nedersaksenlijn.
We moeten ons goed realiseren dat zowel de lelylijn en de Nedersaksenlijn nooit allebei gerealiseerd zullen worden. Dat is qua budgettering voor de komende 10 jaar niet haalbaar. 
De Nedersaksenlijn kan op een bestaand spoor gerealiseerd worden en met Ter Apel als extra station, voor onze regio enorme economische kansen bieden. Dus college blijft u zich hiervoor actief inzetten.

Tenslotte voorzitter, Wij van PVV Westerwolde zullen uiteraard meewerken om onze doelstellingen te bereiken. Maar ook zullen wij ons constructief opstellen bij het realiseren van beleid dat zal bijdragen aan een gemeente waar de burger en burgerparticipatie centraal staat, en wat zal leiden tot een veilige en leefbare woon/werk omgeving voor de inwoners van de gemeente Westerwolde.
Om even en stukje tekst van Fluitsma & van Tijn (15 miljoen Mensen) te citeren:
 Toen nog, 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.

Dank u voorzitter.