Meteen naar de inhoud
Home » Motie 28 september BURGERPARTICIPATIE ASIELZOEKERSCENTRUM TER APEL

Motie 28 september BURGERPARTICIPATIE ASIELZOEKERSCENTRUM TER APEL

MOTIE (VREEMD AAN DE ORDE) BURGERPARTICIPATIE ASIELZOEKERSCENTRUM TER APEL

De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 28 september 2022;

Constaterende dat:
 in de gemeente Westerwolde een centrum is voor opvang van vreemdelingen in Ter Apel in combinatie met een aanmeldcentrum voor het overgrote deel voor nieuwe asielzoekers in Nederland;
 dat er al jaren sprake is van problematiek als gevolg van dit centrum in de vorm van criminaliteit en andere vormen van overlast;
 dat met name ondernemers en inwoners van het dorp Ter Apel te maken hebben met deze overlast.

Overwegende dat:
 er veel gesproken wordt met alle partijen in deze problematiek, zoals o.a. gemeente, COA, IND, politie, ministerie Justitie en Veiligheid en de Veiligheidsregio Groningen maar nauwelijks met de burgers en ondernemers die de criminaliteit en overlast dagelijks aan den lijve ondervinden;
 dat in het gesprek dat de raad heeft gehad met de raad van de gemeente Noordoostpolder op 13 september 2022 (inzake een eventuele vestiging van en AZC in het dorp Bant in die gemeente) duidelijk naar voren is gekomen dat het belangrijk is om alle betrokkenen bij deze problematiek te betrekken.

Van mening zijnde dat:
 burgers en ondernemers sterker moeten worden betrokken bij de problematiek rond het asielcentrum in Ter Apel;
 hieraan tegemoet kan worden gekomen door het inzetten van het instrument van actieve burgerparticipatie middels het instellen van een representatieve klankbordgroep van ondernemers en burgers uit Ter Apel.

Verzoekt het college:
 voor 1 november 2022 een klankbordgroep ‘asielzoekerscentrum Ter Apel’ in te stellen met een door zowel de burgers/omwonenden als ondernemers representatief geachte vertegenwoordiging en (zo mogelijk en waar nodig) eventuele andere stakeholders;
 deze klankbordgroep te betrekken bij alle besluiten, acties et cetera waar het gaat om (de problematiek rond) het asielzoekerscentrum;
 deze klankbordgroep te faciliteren door het geven van ambtelijke ondersteuning;
 de raad te informeren over de totstandkoming van de klankbordgroep en vervolgens de raad frequent (b.v. door middel van het beschikbaar stellen van gespreksverslagen) te informeren over de voortgang/werkzaamheden van de klankbordgroep.


En gaat over tot de orde van de dag.
Robert Rep, fractievoorzitter PVV