Meteen naar de inhoud
Home » MOTIE 28 september (VREEMD AAN DE ORDE) BURGERWACHT TER APEL

MOTIE 28 september (VREEMD AAN DE ORDE) BURGERWACHT TER APEL

MOTIE (VREEMD AAN DE ORDE) BURGERWACHT TER APEL

De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 28 september 2022;

Constaterende dat:
 in de gemeente Westerwolde een centrum is voor opvang van vreemdelingen in Ter Apel in combinatie met een aanmeldcentrum voor het overgrote deel voor nieuwe asielzoekers in Nederland;
 dat er al jaren sprake is van problematiek als gevolg van dit centrum in de vorm van criminaliteit en andere vormen van overlast;
 dat met name ondernemers en inwoners van het dorp Ter Apel te maken hebben met deze overlast.

Overwegende dat:
 burgers en ondernemers steeds meer overlast ervaren;
 er een groot gevoel van onveiligheid is ontstaan gekoppeld aan een groot gevoel van onvoldoende beschermd te zijn door de overheid.
Van mening zijnde dat:
 burgers en ondernemers te allen tijde beschermd moeten worden tegen onveilige situaties;
 indien de overheid (politie) onvoldoende in staat is om de veiligheid te waarborgen, burgers in de gelegenheid moeten worden gesteld een burgerwacht dan wel buurtpreventieteam in te stellen;
 deze burgerwacht kan worden belast met het surveilleren in het centrum van Ter Apel en de verder omgeving waar overlast plaatsvindt.

Verzoekt het college:
 voor 1 november 2022 samen met betrokken burgers/omwonenden en ondernemers de mogelijkheid te verkennen om een burgerwacht c.q. buurtpreventieteam (binnen de kaders van de wet) in te stellen inclusief de mogelijkheid om deze burgerwacht te faciliteren (in brede zin);
 de raad voor 1 december 2022 te informeren over de uitkomst van het onderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.
Robert Rep, fractievoorzitter PVV